1. kafli – Nafn og varnarþing

1.gr.

Sambandið heitir Samband íslenskra framhaldsskólanema, í lögum þessum kallað SÍF. Heimili þess og varnarþing er í Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík.

2.gr.

SÍF eru hagsmunasamtök allra framhaldsskólanema á Íslandi. Það getur í umboði allra eða sumra meðlima sambandsins, farið með samningsumboð og komið fram fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum, skólastjórnendum eða öðrum aðilum.

2. Kafli – Hlutverk og markmið

3. gr.

Hlutverk SÍF er að:

 • Verja réttindi framhaldsskólanema innan skólakerfisins og gagnvart ríkinu.
 • Hafa forystu í hagsmunamálum framhaldsskólanema.
 • Stuðla að jöfnu aðgengi til náms.
 • Standa vörð um gæði náms.
 • Styðja við bakið á aðildarfélögum sínum hvað varðar hagsmuni þeirra.

4. gr.

Markmið SÍF er að:

 • Fá réttindayfirlýsingu framhaldsskólanema, sem unnin var í nánu samstarfi við OBESSU (Organisation Bureau of European School Student Unions) og önnur hagsmunafélög í Evrópu, virta af yfirvöldum í menntamálum.
 • Vinna markvisst gegn fordómum á iðnnámi.
 • Styðja og efla aukið samstarf á milli framhaldsskóla þegar kemur að hagsmunum nemenda.
 • Stuðla að jafnrétti í framhaldsskólum.

3. Kafli – Stefna

5. gr.

SÍF starfar samkvæmt stefnuskrá til tveggja ára sem framkvæmdastjórn leggur fram til samþykktar á aðalþingi sambandsins annað hvert ár. Drög að stefnuskrá skal send út með fundarboði. Stefnuskráin er kynnt fundarmönnum ár hvert og gefst þeim kostur á að leggja fram breytingatillögur á aðalþingi.

4. kafli – Aðild og aðildarfélög

6. gr.

Allir framhaldsskólanemar eru meðlimir í SÍF og gætir sambandið hagsmuna þeirra innan skólakerfisins.

7. gr.

Einstaklingur getur fengið aðild að SÍF sé nemendafélag hans ekki í Sambandinu, einstaklingur í leyfi frá námi getur einnig hlotið einstaklingsaðild. Umsókn um einstaklingsaðild er afgreidd af framkvæmdarstjórn og getur hann þá boðið sig fram í trúnaðarstöðu innan sambandsins og er með tillögurétt á aðalþingi.

8. gr.

Framhaldsskólanemendur skulu skipa meirihluta stjórna allra aðildarfélaga SÍF. Umsóknarfélög skulu standa vörð um hagsmuni nemenda, vera óháð stjórnmálasamtökum og starfa eftir lýðræðislegum gildum.

9. gr.

Umsókn nemendafélaga, hagsmunafélaga og einstaklinga að SÍF skal aðeins tekin gild berist hún sambandinu skriflega og undirrituð af einstaklingnum eða formönnum félaganna. Einnig skal fylgja afrit af lögum félagsins. Kosið er um aðildarumsóknir á aðalþingi. Ef félag eða nemandi sækir um aðild á milli þinga fer umsóknin til framkvæmdastjórnar sem kýs um að hvort umsækjandi fái áheyrnaraðild fram að næsta aðalþingi eða sambandsstjórnarfundi. Þegar félög/einstaklingar hafa hlotið fulla aðild inn í SÍF hafa þeir atkvæðarétt á aðalþingi og sambandsstjórnarfundum. Nýkjörin aðildarfélög og einstaklingar skulu greiða aðildargjald strax að loknu aðalþingi.

10. gr.

Hvert aðildarfélag skal greiða árgjald til félagsins, 3.000kr á hvern fulltrúa sem það hefur rétt á að senda á aðalþing og sambandsstjórnarfundi. Fjöldi fulltrúa reiknast eftir stærð nemendafélaganna eins og hér segir:

Hvert aðildarfélag með 500 eða færri nemendum hefur 3 fasta fulltrúa. (9.000kr)
Eftir það bætast við fulltrúar sem hér segir:
1 fulltrúi fyrir 501-700 (12.000kr)
1 fulltrúi fyrir 701-1000 (15.000kr.)
1 fulltrúi fyrir hverja 500 nemendur þar á eftir. (18.000kr)

11. gr.

Úrsögn úr sambandinu er aðeins tekin gild berist hún skriflega tilframkvæmdastjórnar, undirrituð af formanni aðildarfélags eða af einstaka aðildarmanni.  

12. gr.

Aðalþing SÍF getur vikið aðildarfélagi/aðildarmanni úr sambandinu með ¾ atkvæða fundargesta. Hvert það félag/einstaklingur sem vikið hefur verið úr sambandsstjórn SÍF missir þegar í stað öll réttindi sín innan sambandsstjórnar.

5.kafli – Aðalþing

13. gr.

Aðalþing SÍF skal haldið að hausti ár hvert og eigi síðar en 25. september. Skal framkvæmdastjórn senda út skriflegt fundarboð á hagsmunafulltrúa hvers skóla, formenn hvers aðildarfélags og einstaka aðildarmenn, eigi síðar en með fjögurra vikna fyrirvara. Þá skal framkvæmdastjórn senda drög að dagskrá þingsins og geta helstu mála sem fyrir þinginu liggja. Aðalþing hefur æðsta vald í öllum málum SÍF. Aðalþing er lögmætt ef það hefur verið löglega boðað og meirihluti boðaðra er skráður á þingið.

14. gr.

Þingfulltrúar á aðalþingi eru fulltrúar í sambandsstjórn samkvæmt 20. gr.

15. gr.

Á aðalþingi skulu tekin fyrir öll þau mál er framkvæmdastjórn telur varða sambandsstjórn. Þau mál sem aðildarfélög eða aðildarmenn óska eftir að tekin verði fyrir á þinginu þurfa að berast framkvæmdastjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir þingsetningu og skal framkvæmdastjórn, eftir bestu getu, tryggja að þau komi fyrir þingið.

16. gr.

Í öllum málum og lagabreytingatillögum ræður einfaldur meirihluti kjörgengra fundargesta, ef ekki kemur annað fram í lögum þessum.

Kjörgengir á aðalþingi eru hagsmunafulltrúar, formenn aðildarfélaga auk aðildarmanna sem greitt hafa aðildargjöld.

17. gr.

Framkvæmdastjórn SÍF hefur heimild til að bjóða gestum að sitja aðalþing sem áheyrnarfulltrúar. Hægt er að óska eftir því við framkvæmdastjórn að fá að sitja aðalþing sem gestur.

6.kafli – Auka aðalþing

18. gr.

Framkvæmdastjórn skal boða auka aðalþing þegar henni þykir þurfa eða þegar helmingur aðildarfélagana eða 200 framhaldsskólanemendur óska þess með skriflegum hætti.

19. gr.

Fulltrúar á aukaþingi SÍF skulu vera þeir sömu og á aðalþingi SÍF sbr. 20. gr.

7. kafli – Fulltrúakjör

20. gr.

Formaður og Sífari viðkomandi aðildarfélags eru sjálfkjörnir sem þingfulltrúar.

Formaður hvers nemendafélags er ábyrgur fyrir því að útnefna aðra fulltrúa á aðalþing fyrir hönd síns nemendafélags en kjör þeirra fari á þessa leið:

Hvert aðildarfélag með 500 eða færri nemendum hefur fasta 3 fulltrúa. Eftir það bætast við fulltrúar sem hér segir:

1 fulltrúi fyrir 501-750

1 fulltrúi fyrir 751-1000

1 fulltrúi fyrir 1001-1250

Og einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 500 nemendur þar á eftir.

Hverju nemendafélagi er leyfilegt að skrá jafnmarga fulltrúa til vara. Varafulltrúar eru kallaðir til ef að til forfalla kemur hjá aðalfulltrúum.

8.kafli – Kosningar

21. gr.
Allir framhaldsskólanemendur á Íslandi mega bjóða sig fram í framkvæmdastjórn SÍF. Framboð skulu berast framkvæmdastjórn áður en auglýstur framboðsfrestur rennur út ár hvert. Öllum sem bjóða sig fram skal gefinn kostur á að gera grein fyrir framboði sínu á aðalþingi óháð því hvort um þingfulltrúa sé að ræða eður ei.

22. gr.

Í upphafi aðalþings skal þingið kjósa þrjá einstaklinga úr fráfarandi stjórn eða framkvæmdastjóra, í hvatningarnefnd þingsins. Þó skal framkvæmdastjórnarfulltrúi ekki sitja í nefndinni hyggist hann bjóða sig fram í trúnaðarstöðu innan sambandsins. Hlutverk hvatninganefndar er að hvetja fólk og leiðbeina hvernig skal bjóða sig fram í stjórn og aðrar trúnaðarstöður á aðalþinginu.

23. gr.

Heimilt er að kjósa einstaklinga í stjórn í eitt ár að námi loknu í framhaldsskóla, á það við kjörtímabilið sem hefst eftir útskrift. Framkvæmdastjórn SÍF skal þó vera skipuð framhaldsskólanemum að meirihluta.

24. gr.

Kosning í framkvæmdastjórn skal fara fram leynilega og hafa allir þingfulltrúar eitt atkvæði. Fyrst er kosið í embætti formanns, því næst varaformanns og þá gjaldkera. Að hverri kosningu lokinni telur hvatningarnefnd atkvæðin í einrúmi. Kosið er í hvert embætti fyrir sig. Að lokum er kosið í verkefnastjórn, fjórar stöður. Sá frambjóðandi sem hlýtur flest atkvæði í hverri atkvæðagreiðslu er réttkjörinn fulltrúi í framkvæmdastjórn. Ef tveir fulltrúar eða fleiri hljóta jafn mörg atkvæði skal kjósa á milli þeirra aftur.

Ef sú staða kemur upp að ekki er hægt að fullmanna allar stöður innan framkvæmdastjórnar er framkvæmdastjórn skylt að auglýsa þær stöður sem eru lausar og kjósa inn næsta fulltrúa á löglegum fundi framkvæmdastjórnar.

9.kafli – Sambandsstjórn

25. gr.

Sambandsstjórn SÍF skal skipuð til og frá 1. maí ár hvert. Í sambandsstjórn eiga sæti hagsmunafulltrúar, formenn aðildarfélaga og aðildarmenn.

 

26. gr.

Sambandsstjórn skal funda svo oft sem þurfa þykir en þó ekki sjaldnar en einu sinni á önn. Framkvæmdastjórnboðar sambandsstjórnarfund skriflega með minnst eins mánaðar fyrirvara. Framkvæmdastjórn er skylt að boða sambandsstjórnarfund ef minnst 1/3 sambandsstjórnarmeðlima  óska þess. Fundur sambandsstjórnar er lögmætur ef löglega er til hans boðað og meirihluti  boðaðra er skráður á fundinn.

10. kafli – Framkvæmdastjórn

27. gr.

Framkvæmdastjórn sér um daglega starfsemi SÍF í samræmi við lög þess, stefnuskrá og samþykktir stjórnarfunda.

Í framkvæmdastjórn skulu kjörnir sjö núverandi/fyrrverandi framhaldsskólanemendur en framkvæmdastjórn skal ávalt vera skipuð framhaldsskólanemendum að meirihluta. Kosið er um formann, varaformann/ritara, gjaldkera og fjóra verkefnastjórar. Á fyrsta löglega fundi nýrrar framkvæmdastjórnar er kosið um fjórar stöður innan verkefnastjórnar; alþjóðafulltrúa, margmiðlunarstjóra, forvarnar- og jafnréttisfulltrúa og verkefnastjóra. Sá sem hlýtur meirihluta atkvæða viðstaddra er réttkjörinn í þá stöðu sem kosið er um.

Verkefni sem koma inn á borð framkvæmdastjórnar eru á ábyrgð allra stjórnarmeðlima. Í vinnureglum hverrar stjórnar skulu koma fram helstu verksvið stjórnarfulltrúa.

28. gr.

Framkvæmdastjórn SÍF situr aðalþing og sambandsstjórnarfundi með fullt málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðarétt.

29. gr.

Framkvæmdastjórn skal funda svo oft sem þurfa þykir en þó ekki sjaldnar en hálfsmánaðarlega.. Fundur framkvæmdastjórnar er lögmætur þegar einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar mætir á fundinum.

30. gr.

Framkvæmdastjórn er heimilt að niðurgreiða stjórnarmönnum útlagðan kostnað vegna starfa fyrir sambandið. Slíkt skal útfært í vinnureglum hverrar stjórnar.

31. gr.

Framkvæmdastjórn hefur milli aðalþinga æðsta vald í öllum málefnum SÍF. Sambandsstjórn getur þó haft áhrif á áherslur framkvæmdastjórnar á árlegu aðalþingi sambandsins.

32. gr.

Framkvæmdastjórn er heimilt að víkja fulltrúa úr framkvæmdastjórninni telji hún fulltrúann hafa brotið vinnureglur viðkomandi stjórnar, til þess þarf einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar að samþykkja brottvísunina.

33. gr.

Vinnureglur framkvæmdastjórnar skulu lagðar fyrir til samþykktar á fyrsta sambandsstjórnarfundi hvers kjörtímabils. Fulltrúum á sambandsstjórnarfundi er heimilt að koma með breytingartillögur á fundinum.

11. kafli – Hagsmunafulltrúi

34. gr.
Fulltrúi nemenda í skólanefnd hvers skóla (sjá 5. gr. Laga um framhaldsskóla) skal einnig vera hagsmunafulltrúi.

Meðal hlutverka hagsmunafulltrúa eru að:

 • Vera tengiliður framkvæmdastjórnar SÍF við sinn skóla, bæði nemendur og skólastjórnendur.
 • Kynna SÍF fyrir samnemendum sínum, þegar kostur gefst, svo sem á nýnemakynningum.
 • Miðla upplýsingum frá aðalþingi og sambandsstjórnarfundum til samnemenda og skólastjórnenda eftir því sem við á.

Hagsmunafulltrúi á fast sæti í sambandsstjórn SÍF. Hann er sjálfkjörinn á aðalþing og sambandsstjórnarfundi sambandsins og skal í forföllum útnefna staðgengil sinn.

35. gr.

Hagsmunafulltrúi skal kynna sér vel starfsemi SÍF og taka virkan þátt í starfi þess eins og kostur er enda sé hlutverk hans að vera tengiliður sambandsins við nemendur síns skóla.

12. kafli – Vinnunefnd

36. gr.

Í vinnunefnd eru þeir fulltrúar sem óska eftir því á aðalþingi ár hvert. Í lok þings skal hvatningarnefnd bera undir fundargesti nýja vinnunefnd og ef enginn andmælir henni er hún samþykkt.

Hlutverk hennar eru eftirfarandi:

 • Funda a.m.k. tvisvar á önn með framkvæmdastjórn.
 • Vera framkvæmdastjórn innan handar þegar eftir því er leitað, svo sem í málefnastarfi, ákveðnum verkefnum eða ákvarðanatöku.
 • Mæta á aðalþing og sambandsstjórnarfundi sem áheyrnarfulltrúar, ef framkvæmdastjórn telur þörf á.

Þeir nemendur sem mæta á sambandsstjórnarfundi/aðalþing sem vinnunefndarfulltrúar eru einungis vinnunefndarfulltrúar og því ekki með atkvæðarétt.

Ef ástæða þykir til má framkvæmdastjórn boða til vinnunefndarfundar með viku fyrirvara.

13. kafli – Eftirlitsnefnd

37. gr.

Í eftirlitsnefnd skulu vera þrír sem kjörnir eru á aðalþingi ár hvert. Eftirlitsnefnd starfar í 12 mánuði. Æskilegt er að í eftirlitsnefnd séu fyrrum framkvæmdastjórnarmeðlimir.

Hlutverk eftirlitsnefndar skal vera eftirfarandi:

 • Veita framkvæmdastjórn og  vinnunefnd sambandsins aðhald.
 • Vera ávallt upplýst um gang mála og stöðu verkefna.
 • Þjóna sem tengiliðir milli sambandsstjórnar og framkvæmdastjórnar í ágreiningsmálum.
 • Skila skýrslu um störf framkvæmdastjórnar og stöðu SÍF á aðalþingi.

14. kafli – Fjármál

38. gr.

Reikningsár sambandsins skal vera frá 1. janúar- 1. janúar ár hvert. Framkvæmdastjóri sambandsins heldur bókhald yfir tekjur þess og gjöld.  Ársreikningur sambandsins skal í lok hvers reikningsár  lagður fyrir framkvæmdastjórn og endurskoðaðir af eftirlitsnefnd sambandsins. Reikningarnir skulu síðan lagðir fyrir næsta aðalþing til fullnaðarafgreiðslu.

39. gr.

Framkvæmdastjórn ein hefur heimild til að skuldbinda  sambandið fjárhagslega og þarf þá samþykki meirihlutar stjórnarmeðlima.

40. gr.

Verði starfsemi sambandsins lögð niður, skulu fjármunir þess endurgreiddir til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Aðrar eignir sambandsins skulu seldar svo fljótt sem auðið er og ágóðinn afhentur Barna- og Unglingageðdeild Landspítalans (BUGL).

15. kafli – Lagabreytingar

41. gr.

Lögum sambandsins má aðeins breyta á reglulegum aðalþingum. Frestur til lagabreytinga rennur út 5 vikum fyrir aðalþing.
Fjórum vikum fyrir aðalþing ber  framkvæmdastjórn að senda aðildarfélögum og aðildarmönnum sínum þær lagabreytingartillögur sem  henni hafa borist og þær lagabreytingartilllögur sem framkvæmdastjórn mun leggja til sjálf. Frestur til að senda inn athugasemdir við þeim lagabreytingartillögum  rennur út hálfum mánuði fyrir aðalþing. Framkvæmdastjórn skal senda aðildarfélögum sínum endanlegar lagabreytingartillögur og þær breytingartillögur sem henni hafa borist við þeim, viku fyrir þing.
Framkvæmdastjórn kynnir lagabreytingartillögurnar á aðalþingi SÍF. Lög sambandsins skulu vera endurskoðuð árlega.

16. kafli – Reglugerðir

42. gr.

Framkvæmdastjórn hefur heimild til að leiðrétta stafsetningar-, málfars-, tilvísunar- og innsláttarvillur í lögum þessum án þess að bera þær breytingar upp fyrir þing enda breytist ekki merking viðkomandi greina.

43. gr.

Ný samþykkt lög skulu birt á heimasíðu sambandsins innan við viku frá lokum aðalþings.

44. gr.

Lög þessi öðlast gildi 17. september 2017.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Geturðu ekki lesið textann? Fáðu nýjan. captcha txt

Start typing and press Enter to search