1. kafli – Nafn og varnarþing

1.gr.

Sambandið heitir Samband íslenskra framhaldsskólanema, í lögum þessum kallað SÍF. Heimili þess og varnarþing er á Rafstöðvarvegi 7-9, 110, Reykjavík.

2.gr.

SÍF eru hagsmunasamtök allra framhaldsskólanema á Íslandi. Það getur í umboði allra eða sumra meðlima sambandsins, farið með samningsumboð og komið fram fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum, skólastjórnendum eða öðrum aðilum.

2. Kafli – Hlutverk og markmið

3. gr.

Meðal hlutverka SÍF eru að:

 • Verja réttindi framhaldsskólanema innan skólakerfisins og gagnvart ríkinu.
 • Hafa forystu í hagsmunamálum framhaldsskólanema.
 • Stuðla að jöfnu aðgengi til náms.
 • Standa vörð um gæði náms.
 • Styðja við bakið á aðildarfélögum sínum í hagsmunamálum þeirra.

4. gr.

Helstu markmið SÍF eru að:

 • Fá réttindayfirlýsingu framhaldsskólanema, sem unnin var í nánu samstarfi við OBESSU (Organisaing Bureau of European School Student Unions) og önnur hagsmunafélög í Evrópu, virta af yfirvöldum í menntamálum.
 • Vinna markvisst gegn fordómum á iðnnámi.
 • Styðja og efla aukið samstarf á milli framhaldsskóla þegar kemur að hagsmunum nemenda.
 • Stuðla að jafnrétti í framhaldsskólum.

3. Kafli – Stefna

5. gr.

SÍF starfar samkvæmt stefnuskrá sem framkvæmdastjórn leggur fram til samþykktar á aðalþingi árlega. Drög að breytingum á stefnuskrá skal senda til aðildarfélaga eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalþing. Fulltrúum á aðalþingi gefst kostur á að koma með breytingartillögur á þinginu.

6.gr.

Framkvæmdaráætlun skal vera mótuð til þriggja ára, og á hverju aðalþingi skal stefna fyrir þriðja árið mótuð. Aðalþingsgestum er frjálst að koma með tillögur. Liðir í framkvæmdaráætlun skulu hafa undirliði sem eru mælanleg markmið.

4. kafli – Aðild og aðildarfélög

7. gr.

Allir framhaldsskólanemar eru meðlimir í SÍF og gætir sambandið hagsmuna þeirra innan skólakerfisins.

8. gr.

Framhaldsskólanemendur skulu skipa meirihluta stjórna allra aðildarfélaga SÍF. Aðildarfélög skulu standa vörð um hagsmuni nemenda, vera óháð stjórnmálasamtökum og starfa eftir lýðræðislegum gildum.

9. gr.

Umsókn nemendafélaga að SÍF skal aðeins tekin gild berist hún sambandinu skriflega og undirrituð af forseta félagsins. Einnig skal fylgja afrit af lögum félagsins. Kosið er um aðildarumsóknir á aðalþingi. Ef félag sækir um aðild á milli þinga fer umsóknin til framkvæmdastjórnar sem kýs um að hvort umsækjandi fái áheyrnaraðild fram að næsta aðalþingi eða sambandsstjórnarfundi. Þegar félög hafa hlotið fulla aðild inn í SÍF hafa þau atkvæðarétt á aðalþingi og sambandsstjórnarfundum. Nýkjörin aðildarfélög skulu greiða aðildargjald strax að loknu aðalþingi.

10. gr.

Hvert aðildarfélag skal greiða árgjald til félagsins, 3.000kr á hvern fulltrúa sem það hefur rétt á að senda á aðalþing og sambandsstjórnarfundi. Fjöldi fulltrúa reiknast eftir stærð nemendafélaganna eins og hér segir:

Hvert aðildarfélag með 500 eða færri nemendum hefur 3 fasta fulltrúa. (9.000kr)
Eftir það bætast við fulltrúar sem hér segir:
1 fulltrúi fyrir 501-700 (12.000kr)
1 fulltrúi fyrir 701-1000 (15.000kr.)
1 fulltrúi fyrir hverja 500 nemendur þar á eftir. (18.000kr)

11. gr.

Úrsögn úr sambandinu er aðeins tekin gild berist hún skriflega til framkvæmdastjórnar, undirrituð af forseta aðildarfélags.

12. gr.

Aðalþing SÍF getur vikið aðildarfélagi úr sambandinu með ¾ atkvæða fundargesta. Hvert það félag sem vikið hefur verið úr sambandsstjórn SÍF missir þegar í stað öll réttindi sín innan sambandsstjórnar.

5.kafli – Aðalþing

13. gr.

Aðalþing SÍF skal haldið að hausti ár hvert og eigi síðar en 25. september. Skal framkvæmdastjórn senda út skriflegt fundarboð á hagsmunafulltrúa hvers skóla og formenn hvers aðildarfélags, eigi síðar en með fjögurra vikna fyrirvara. Þá skal framkvæmdastjórn senda drög að dagskrá þingsins og geta helstu mála sem fyrir þinginu liggja. Aðalþing hefur æðsta vald í öllum málum SÍF. Aðalþing er lögmætt ef það hefur verið löglega boðað og meirihluti boðaðra er skráður á þingið.

14. gr.

Þingfulltrúar á aðalþingi eru fulltrúar í sambandsstjórn samkvæmt 20. gr.

15. gr.

Á aðalþingi skulu tekin fyrir öll þau mál er framkvæmdastjórn telur varða sambandsstjórn. Þau mál sem aðildarfélög eða einstakir framhaldsskólanemar óska eftir að tekin verði fyrir á þinginu þurfa að berast framkvæmdastjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir þingsetningu og skal framkvæmdastjórn, eftir bestu getu, tryggja að þau komi fyrir þingið.

16. gr.

Í öllum málum og lagabreytingatillögum ræður einfaldur meirihluti kjörgengra fundargesta, ef ekki kemur annað fram í lögum þessum.

Kjörgengir á aðalþingi eru fulltrúar aðildarfélaga samkvæmt 20. gr., sem hafa greitt aðildargjöld sín.

17. gr.

Framkvæmdastjórn SÍF hefur heimild til að bjóða gestum að sitja aðalþing sem áheyrnarfulltrúar. Hægt er að óska eftir því við framkvæmdastjórn að fá að sitja aðalþing sem gestur. Allir framhaldsskólanemendur hafa rétt á því að vera áheyrnarfulltrúar.

6.kafli – Auka aðalþing

18. gr.

Framkvæmdastjórn skal boða auka aðalþing þegar henni þykir þurfa eða þegar helmingur aðildarfélagana eða 200 framhaldsskólanemendur undirrita áskorun þess efnis. Með áskorun skal fylgja ástæða auka aðalþings. Skal sú áskorun vera send með fundarboði. Hægt er að kjósa nýja framkvæmdastjórn á auka aðalþingi, en einungis ef það kemur fram í áskoruninni eða fundarboði.

19. gr

Fulltrúar á aukaþingi SÍF skulu vera þeir sömu og á aðalþingi SÍF sbr. 21. gr.

7. kafli – Fulltrúakjör

20. gr.

Forseti og hagsmunafulltrúi viðkomandi aðildarfélags eru sjálfkjörnir sem þingfulltrúar óski þeir þess.

Stjórn hvers nemendafélags er ábyrg fyrir því að útnefna aðra fulltrúa á aðalþing fyrir hönd síns nemendafélags. Fjöldi fulltrúa er eftirfarandi:

Hvert aðildarfélag með 500 eða færri nemendum hefur fasta 3 fulltrúa. Eftir það bætast við fulltrúar sem hér segir:

1 fulltrúi fyrir 501-750

1 fulltrúi fyrir 751-1000

1 fulltrúi fyrir 1001-1250

Einn fulltrúi fyrir hverja byrjaða 500 nemendur þar á eftir.

Hverju nemendafélagi er leyfilegt að skrá jafnmarga fulltrúa til vara. Varafulltrúar eru kallaðir til ef að til forfalla kemur hjá aðalfulltrúum en mega að öðrum kosti mæta sem áheyrnarfulltrúar.

8.kafli – Kosningar

21. gr.
Allir framhaldsskólanemendur á Íslandi mega bjóða sig fram í framkvæmdastjórn SÍF. Framboð skulu berast framkvæmdastjórn áður en auglýstur framboðsfrestur rennur út ár hvert. Öllum sem bjóða sig fram skal gefinn kostur á að gera grein fyrir framboði sínu á aðalþingi óháð því hvort um þingfulltrúa sé að ræða eður ei.

22. gr.

Í upphafi aðalþings skal þingið kjósa þrjá einstaklinga úr fráfarandi stjórn eða framkvæmdastjóra, í kosningarstjórn þingsins. Þó skal framkvæmdastjórnarfulltrúi ekki sitja í nefndinni hyggist hann bjóða sig fram í trúnaðarstöðu innan sambandsins. Hlutverk kosningarstjórnar er að telja atkvæði og passa að kosningar gangi vel og lýðræðislega. Kosningarstjórn skal einnig kynna stöður innan framkvæmdarstjórnar fyrir þingfulltrúum.

23. gr.

Heimilt er að kjósa einstaklinga í stjórn í eitt ár að námi loknu í framhaldsskóla, á það við kjörtímabilið sem hefst eftir útskrift. Framkvæmdastjórn SÍF skal þó vera skipuð framhaldsskólanemum að meirihluta.

24. gr.

Kosning í framkvæmdastjórn skal fara fram leynilega og hafa allir þingfulltrúar eitt atkvæði. Fyrst er kosið í embætti forseta, því næst varaforseta og þá gjaldkera. Að hverri kosningu lokinni telur hvatningarnefnd atkvæðin í einrúmi. Kosið er í hvert embætti fyrir sig. Að lokum er kosið í verkefnastjórn, fjórar stöður. Sá frambjóðandi sem hlýtur flest atkvæði í hverri atkvæðagreiðslu er réttkjörinn fulltrúi í framkvæmdastjórn. Ef tveir fulltrúar eða fleiri hljóta jafn mörg atkvæði skal kjósa á milli þeirra aftur.

Ef sú staða kemur upp að ekki er hægt að fullmanna allar stöður innan framkvæmdastjórnar er framkvæmdastjórn skylt að auglýsa þær stöður sem eru lausar og kjósa inn næsta fulltrúa á löglegum fundi framkvæmdastjórnar.

9.kafli – Sambandsstjórn

25. gr.

Aðildarfélög skulu skipa fulltrúa á fundi sambandsstjórnar samkvæmt sömu reglum og gilda um þingfulltrúa á aðalþing í 20. gr.

26. gr.

Sambandsstjórn skal funda svo oft sem þurfa þykir en þó ekki sjaldnar en einu sinni á önn. Framkvæmdastjórn boðar sambandsstjórnarfund skriflega með minnst eins mánaðar fyrirvara. Framkvæmdastjórn er skylt að boða sambandsstjórnarfund ef aðildarfélög sem saman skipa minnst ⅓ þeirra fulltrúa sem sæti eiga í sambandsstjórn óska þess. Fundur sambandsstjórnar er lögmætur ef löglega er til hans boðað og ⅓ boðaðra er skráður á fundinn.

27. gr.

Hlutverk sambandsstjórnar eru að:

 • Hafa eftlit með og veita framkvæmdastjórn aðhald í störfum sínum.
 • Að samþykkja ályktanir sem geta leiðbeint störfum framkvæmdastjórnar, en mega þó ekki ganga gegn lögum og stefnuskrá samþykktum á aðalþingi.
 • Vera í tengslum við SÍF þegar skipulögð eru verkefni á landsvísu eða annað sem þarf að framkvæma innan skólanna.

10. kafli – Framkvæmdastjórn

28. gr.

Framkvæmdastjórn sér um daglega starfsemi SÍF í samræmi við lög þess, stefnuskrá og samþykktir stjórnarfunda.

Í framkvæmdastjórn skulu kjörnir sjö núverandi/fyrrverandi framhaldsskólanemendur en framkvæmdastjórn skal ávalt vera skipuð framhaldsskólanemendum að meirihluta.

Kosið í forseta, varaforseta, gjaldkera og alþjóðafulltrúa, og meðstjórn sem deilir niður hlutverkum á fyrsta framkvæmdarstjórnarfundi. Sá sem hlýtur meirihluta atkvæða viðstaddra er réttkjörinn í þá stöðu sem kosið er um.

Verkefni sem koma inn á borð framkvæmdastjórnar eru á ábyrgð allra stjórnarmeðlima. Í vinnureglum hverrar stjórnar skulu koma fram helstu verksvið stjórnarfulltrúa.

29. gr.

Framkvæmdastjórn SÍF situr aðalþing og sambandsstjórnarfundi með fullt málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðarétt.

30. gr.

Framkvæmdastjórn skal funda svo oft sem þurfa þykir. Fundur framkvæmdastjórnar er lögmætur þegar einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar mætir á fundinum. Að jafnaði skal foreti eða staðgengill þeirra boða fundi, en einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar má einnig boða fundi þykir honum þess þurfa.

31. gr.

Framkvæmdastjórn er heimilt að niðurgreiða stjórnarmönnum útlagðan kostnað vegna starfa fyrir sambandið. Slíkt skal útfært í vinnureglum hverrar stjórnar.

32. gr.

Framkvæmdastjórn hefur milli aðalþinga æðsta vald í öllum málefnum SÍF. Aðildarfélögin geta þó haft áhrif á áherslur framkvæmdastjórnar á árlegu aðalþingi sambandsins og sambandsstjórn á sambandsstjórnarfundum.

33. gr.

Framkvæmdastjórn er heimilt að víkja fulltrúa úr framkvæmdastjórninni telji hún fulltrúann hafa brotið lög þessi, brotið vinnureglur viðkomandi stjórnar, eða unnið gegn hlutverkum, markmiðum, eða stefnuskrá sambandsins. Til þess þarf einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar að samþykkja brottvísunina. Brottvísunin skal vera skrifleg eða rafræn og meirihluti framkvæmdastjórnar skal veita samþykki fyrir henni á sannanlegan hátt.

Meirihluti sambandsstjórnar má einnig víkja fulltrúum úr framkvæmdastjórn, en eingöngu á löglegum sambandsstjórnarfundi.

34. gr.

Fráfarandi stjórn skal leggja til vinnureglur stjórnar sem kynntar eru á fyrsta löglega framkvæmdastjórnarfundi nýrrar stjórnar. Nýkjörinni framkvæmdastjórn er heimilt að gera breytingar á þessum drögum, og skal samþykkja vinnureglur eigi síðar en mánuði eftir aðalþing.

Vinnureglur framkvæmdastjórnar skulu lagðar fyrir til staðfestingar á fyrsta sambandsstjórnarfundi hvers kjörtímabils. Fulltrúum á sambandsstjórnarfundi er heimilt að koma með breytingartillögur á fundinum.

Vinnureglur teljast gildar frá þeim tíma sem þær eru samþykktar af framkvæmdastjórn.

35. gr.

Forseti og varaforeti framkvæmdastjórnar skulu ekki gegna trúnaðarstörfum innan pólitískra samtaka utan SÍF, aðildarfélaga þess, regnhlífasamtaka þess, og þar sem þeir sitja sem fulltrúar SÍF.

 

11. kafli – Hagsmunafulltrúi

36. gr.

Aðildarfélög skulu tilnefna hagsmunafulltrúa þegar kosið er í stjórn nemendafélagsins. Hvatt er til þess að hann sé lýðræðislega kjörinn.

Meðal hlutverka hagsmunafulltrúa eru að:

 • Vera tengiliður framkvæmdastjórnar SÍF við sinn skóla, bæði nemendur og skólastjórnendur.
 • Kynna SÍF fyrir samnemendum sínum, þegar kostur gefst, svo sem á nýnemakynningum.
 • Miðla upplýsingum frá aðalþingi og sambandsstjórnarfundum til samnemenda og skólastjórnenda eftir því sem við á.

Hagsmunafulltrúi á fast sæti í sambandsstjórn SÍF. Hann er sjálfkjörinn á aðalþing og sambandsstjórnarfundi sambandsins og skal í forföllum útnefna staðgengil sinn.

 

37. gr.

Hagsmunafulltrúi skal kynna sér vel starfsemi SÍF og taka virkan þátt í starfi þess eins og kostur er enda sé hlutverk hans að vera tengiliður sambandsins við nemendur síns skóla.

12. kafli – Eftirlitsnefnd

38. gr.

Í eftirlitsnefnd skulu vera þrír sem kjörnir eru á aðalþingi ár hvert. Eftirlitsnefnd starfar þar til næsta eftirlitsnefnd tekur við. Allir fulltrúar aðildarfélaga á aðalþingi og fyrrverandi stjórnarmeðlimir SÍF mega bjóða sig fram í eftirlitsnefnd. Aðeins má vera einn fulltrúi frá hverju aðildarfélagi eða hverri fyrrverandi stjórn. Forðast skal að eftirlitsnefnd verði einkynja.

Hlutverk eftirlitsnefndar skal vera eftirfarandi:

 • Veita framkvæmdastjórn sambandsins aðhald.
 • Vera ávallt upplýst um gang mála og stöðu verkefna.
 • Þjóna sem tengiliðir milli sambandsstjórnar og framkvæmdastjórnar í ágreiningsmálum.
 • Skila skýrslu um störf framkvæmdastjórnar og stöðu SÍF á aðalþingi.

13. kafli – Fjármál

39. gr.

Reikningsár sambandsins skal vera frá 1. janúar- 1. janúar ár hvert. Framkvæmdastjóri sambandsins heldur bókhald yfir tekjur þess og gjöld.  Ársreikningur sambandsins skal í lok hvers reikningsár  lagður fyrir framkvæmdastjórn og endurskoðaðir af eftirlitsnefnd sambandsins. Reikningarnir skulu síðan lagðir fyrir næsta aðalþing til fullnaðarafgreiðslu.

40. gr.

Framkvæmdastjórn ein hefur heimild til að skuldbinda  sambandið fjárhagslega og þarf þá samþykki meirihlutar stjórnarmeðlima.

41. gr.

Framkvæmdastjóri og gjaldkeri hafa umboð fyrir hönd félagsins til að óska eftir bankaþjónustu. Í því umboði felst; stofnun og gerð samnings um netbanka, peningaúttektir, stofnun bankareikninga og greiðsluþjónustu.

42. gr.

Verði starfsemi sambandsins lögð niður, skulu fjármunir þess endurgreiddir til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Aðrar eignir sambandsins skulu seldar svo fljótt sem auðið er og ágóðinn afhentur Barna- og Unglingageðdeild Landspítalans (BUGL).

14. kafli – Lagabreytingar

43. gr.

Lögum sambandsins má aðeins breyta á reglulegum aðalþingum. Frestur til lagabreytinga rennur út 5 vikum fyrir aðalþing.

Fjórum vikum fyrir aðalþing ber  framkvæmdastjórn að senda aðildarfélögum sínum þær lagabreytingartillögur sem henni hafa borist og þær lagabreytingartilllögur sem framkvæmdastjórn mun leggja til sjálf. Frestur til að senda inn athugasemdir við þeim lagabreytingartillögum rennur út tveimur vikum fyrir aðalþing. Framkvæmdastjórn skal senda aðildarfélögum sínum endanlegar lagabreytingartillögur og þær breytingartillögur sem henni hafa borist við þeim, viku fyrir þing.

Framkvæmdastjórn kynnir lagabreytingartillögurnar á aðalþingi SÍF. Lög sambandsins skulu vera endurskoðuð árlega.

15. kafli – Reglugerðir

44. gr.

Framkvæmdastjórn hefur heimild til að leiðrétta stafsetningar-, málfars-, tilvísunar- og innsláttarvillur í lögum þessum án þess að bera þær breytingar upp fyrir þing enda breytist ekki merking viðkomandi greina.

45. gr.

Ný samþykkt lög og allir viðaukar við þau skulu birt á heimasíðu sambandsins innan við viku frá lokum aðalþings.

Vinnureglur stjórnar og allir viðaukar við þær skulu birtar á vefsíðu sambandsins innan við viku frá þeim fundi sem þær eru samþykktar.

Lög þessi öðlast gildi 15. september 2019.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search