1. kafli – Nafn og varnarþing

1.gr.

Sambandið heitir Samband íslenskra framhaldsskólanema, í lögum þessum kallað SÍF. Heimili þess og varnarþing er á Rafstöðvarvegi 7-9, 110, Reykjavík.

2.gr.

SÍF eru hagsmunasamtök allra framhaldsskólanema á Íslandi. Það getur í umboði allra eða sumra meðlima sambandsins, farið með samningsumboð og komið fram fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum, skólastjórnendum eða öðrum aðilum.


2. Kafli – Hlutverk og markmið

3. gr.

Meðal hlutverka SÍF eru að:

 • Verja réttindi framhaldsskólanema innan skólakerfisins og gagnvart ríkinu.
 • Hafa forystu í hagsmunamálum framhaldsskólanema.
 • Stuðla að jöfnu aðgengi til náms.
 • Standa vörð um gæði náms.
 • Styðja við bakið á aðildarfélögum sínum í hagsmunamálum þeirra.

4. gr.

Helstu markmið SÍF eru að:

 • Fá réttindayfirlýsingu framhaldsskólanema, sem unnin var í nánu samstarfi við OBESSU (Organisaing Bureau of European School Student Unions) og önnur hagsmunafélög í Evrópu, virta af yfirvöldum í menntamálum.
 • Vinna markvisst gegn fordómum á iðnnámi.
 • Styðja og efla aukið samstarf á milli framhaldsskóla þegar kemur að hagsmunum nemenda.
 • Stuðla að jafnrétti í framhaldsskólum.


3. Kafli – Stefna

5. gr.

SÍF starfar samkvæmt stefnuskrá sem framkvæmdastjórn leggur fram til samþykktar á aðalþingi árlega. Drög að breytingum á stefnuskrá skal senda til aðildarfélaga eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalþing. Fulltrúum á aðalþingi gefst kostur á að koma með breytingartillögur á þinginu.

6.gr.

Framkvæmdaráætlun skal vera mótuð til þriggja ára, og á hverju aðalþingi skal stefna fyrir þriðja árið mótuð. Aðalþingsgestum er frjálst að koma með tillögur. Liðir í framkvæmdaráætlun skulu hafa undirliði sem eru mælanleg markmið.


4. kafli – Aðild og aðildarfélög

7. gr.

Allir framhaldsskólanemar eru meðlimir í SÍF og gætir sambandið hagsmuna þeirra innan skólakerfisins.

8. gr.

Framhaldsskólanemendur skulu skipa meirihluta stjórna allra aðildarfélaga SÍF. Aðildarfélög skulu standa vörð um hagsmuni nemenda, vera óháð stjórnmálasamtökum og starfa eftir lýðræðislegum gildum.

9. gr.

Umsókn nemendafélaga að SÍF skal aðeins tekin gild berist hún sambandinu skriflega og undirrituð af forseta félagsins. Einnig skal fylgja afrit af lögum félagsins. Kosið er um aðildarumsóknir á aðalþingi. Ef félag sækir um aðild á milli þinga fer umsóknin til framkvæmdastjórnar sem kýs um hvort umsækjandi fái áheyrnaraðild fram að næsta aðalþingi. Þegar félög hafa hlotið fulla aðild inn í SÍF hafa þau atkvæðarétt á aðalþingi og sambandsstjórnarfundum. Nýkjörin aðildarfélög skulu greiða aðildargjald strax að loknu aðalþingi.

10. gr.

Hvert aðildarfélag skal greiða árgjald til félagsins, 3.000kr á hvern fulltrúa sem það hefur rétt á að senda á aðalþing og sambandsstjórnarfundi. Fjöldi fulltrúa reiknast eftir stærð nemendafélaganna eins og hér segir:

Hvert aðildarfélag með 500 eða færri nemendum hefur 3 fasta fulltrúa. (9.000kr)
Eftir það bætast við fulltrúar sem hér segir:
1 fulltrúi fyrir 501-700 (12.000kr)
1 fulltrúi fyrir 701-1000 (15.000kr.)
1 fulltrúi fyrir hverja 500 nemendur þar á eftir. (18.000kr)

11. gr.

Úrsögn úr sambandinu er aðeins tekin gild berist hún skriflega til framkvæmdastjórnar, undirrituð af forseta aðildarfélags.

12. gr.

Aðalþing SÍF getur vikið aðildarfélagi úr sambandinu með ¾ atkvæða fundargesta. Hvert það félag sem vikið hefur verið úr sambandsstjórn SÍF missir þegar í stað öll réttindi sín innan sambandsstjórnar.


5.kafli – Aðalþing

13. gr.

Aðalþing SÍF skal haldið að hausti ár hvert og eigi síðar en 25. september. Skal framkvæmdastjórn senda út skriflegt fundarboð á hagsmunafulltrúa hvers skóla og formenn hvers aðildarfélags, eigi síðar en með fimm vikna fyrirvara. Þá skal framkvæmdastjórn senda drög að dagskrá þingsins og geta helstu mála sem fyrir þinginu liggja. Aðalþing hefur æðsta vald í öllum málum SÍF. Aðalþing er lögmætt ef það hefur verið löglega boðað og meirihluti boðaðra er skráður á þingið.

14. gr.

Þingfulltrúar á aðalþingi eru fulltrúar í sambandsstjórn samkvæmt 20. gr.

15. gr.

Á aðalþingi skulu tekin fyrir öll þau mál er framkvæmdastjórn telur varða sambandsstjórn. Þau mál sem aðildarfélög eða einstakir framhaldsskólanemar óska eftir að tekin verði fyrir á þinginu þurfa að berast framkvæmdastjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir þingsetningu og skal framkvæmdastjórn tryggja eftir bestu getu, að þau komi fyrir þingið. Einnig skal framkvæmdastjórn tryggja að liðurinn „önnur mál“ sé á dagskrá þingsins.

16. gr.

Í öllum málum og lagabreytingatillögum ræður einfaldur meirihluti kjörgengra fundargesta, ef ekki kemur annað fram í lögum þessum.

Kjörgengir á aðalþingi eru fulltrúar aðildarfélaga samkvæmt 21. gr., sem hafa greitt aðildargjöld sín.

17. gr.

Framkvæmdastjórn SÍF hefur heimild til að bjóða gestum að sitja aðalþing sem áheyrnarfulltrúar. Hægt er að óska eftir því við framkvæmdastjórn að fá að sitja aðalþing sem gestur. Allir framhaldsskólanemendur hafa rétt á því að vera áheyrnarfulltrúar. Áheyrnarfulltrúar hafa ekki kosningarétt.

18. gr

Framkvæmdastjórn skal útbúa lokað netstreymi af aðalþinginu sem allir framhaldsskólanemar eiga rétt á að fylgjast með. Auglýsing um hvernig sótt er um aðgang að streyminu skal skal búin til og send út fyrir aðildarfélög til að deila með nemendum síns skóla eigi síður en tveimur vikum fyrir setningu aðalþings. Frestur til að óska eftir aðgangi á streymið skal ekki renna út fyrr en tveimur dögum fyrir setningu aðalþings skyldi framkvæmdastjórn kjósa að hafa frest. Í auglýsingunni skal einnig koma fram hvernig framboð í framkvæmdastjórn skulu send inn og aðrar mikilvægar upplýsingar sem tengjast kosningunum.


6.kafli – Auka aðalþing

19. gr.

Framkvæmdastjórn skal boða auka aðalþing þegar henni þykir þurfa eða þegar helmingur aðildarfélagana eða 500 framhaldsskólanemendur undirrita áskorun þess efnis. Með áskorun skal fylgja ástæða kröfu um auka aðalþing. Skal sú áskorun vera send með fundarboði. Hægt er að kjósa nýja framkvæmdastjórn á auka aðalþingi, en einungis ef það kemur fram í áskoruninni eða fundarboði.

20. gr

Fulltrúar á aukaþingi SÍF skulu vera þeir sömu og á aðalþingi SÍF sbr. 21. gr.


7. kafli – Fulltrúakjör

21. gr.

Forseti og hagsmunafulltrúi viðkomandi aðildarfélags eru sjálfkjörnir sem þingfulltrúar óski þeir þess.

Stjórn hvers nemendafélags er ábyrg fyrir því að útnefna aðra fulltrúa á aðalþing fyrir hönd síns nemendafélags. Fjöldi fulltrúa er skv. 10.gr

Hverju nemendafélagi er leyfilegt að skrá jafnmarga fulltrúa til vara. Varafulltrúar eru kallaðir til ef að til forfalla kemur hjá aðalfulltrúum en mega að öðrum kosti mæta sem áheyrnarfulltrúar.


8.kafli – Kosningar

22. gr.
Allir framhaldsskólanemendur á Íslandi mega bjóða sig fram í framkvæmdastjórn SÍF. Framboð skulu berast framkvæmdastjórn áður en auglýstur framboðsfrestur rennur út ár hvert. Öllum sem bjóða sig fram skal gefinn kostur á að gera grein fyrir framboði sínu á aðalþingi óháð því hvort um þingfulltrúa sé að ræða eður ei. Bjóði einstaklingur sig fram í fleiri en eitt embætti hefur hann einungis rétt til að flytja eina framboðsræðu.

23. gr.

Í upphafi aðalþings skal þingið kjósa þrjá einstaklinga úr fráfarandi stjórn eða framkvæmdastjóra, í kosningarstjórn þingsins. Þó skal framkvæmdastjórnarfulltrúi ekki sitja í nefndinni hyggist hann bjóða sig fram í trúnaðarstöðu innan sambandsins.

Hlutverk kosningarstjórnar er að: 

 • Telja atkvæði.
 • Gæta þess að kosningar gangi vel og fari lýðræðislega fram.
 • Tilkynna úrslit kosninga og hlutfall atkvæða hvers framboðs fyrir þingfulltrúum.
 • Kynna stöður innan framkvæmdarstjórnar fyrir þingfulltrúum.

24. gr.

Heimilt er að kjósa einstaklinga í stjórn í eitt ár að námi loknu í framhaldsskóla, á það við kjörtímabilið sem hefst eftir að viðkomandi hættir við nám í framhaldsskóla. Framkvæmdastjórn SÍF skal þó vera skipuð framhaldsskólanemum að meirihluta.

25. gr.

Kosning í framkvæmdastjórn skal fara fram leynilega og hver þingfulltrúi fær einn löggildan kjörseðil fyrir hverja kosningu. Rita skal aðeins eitt nafn eða ekkert á seðilinn. Í kjöri til meðstjórnenda má rita allt að þrjú nöfn. Auður seðill telst sem hjáseta. Ef eitthvað annað en nafn löggilds frambjóðanda er ritað á kjörseðilinn telst atkvæðið ógilt.

Fyrst er kosið í embætti forseta, því næst varaforseta, þá gjaldkera og svo alþjóðafulltrúa. Að hverri kosningu lokinni telur hvatningarnefnd atkvæðin í einrúmi. Kosið er í hvert embætti fyrir sig. Að lokum er kosið í meðstjórn, þrjár stöður. Sá frambjóðandi sem hlýtur flest atkvæði í hverri atkvæðagreiðslu er réttkjörinn fulltrúi í framkvæmdastjórn. Ef tveir fulltrúar eða fleiri hljóta jafn mörg atkvæði skal kjósa á milli þeirra aftur.

Sé einungis einn aðili í framboði fyrir tiltekið embætti skal kjósa um setu viðkomandi í framkvæmdastjórn með því að rita já, nei, eða skila inn auðum kjörseðli. Séu fleiri atkvæði JÁ en NEI telst frambjóðandinn kjörinn.

Ef sú staða kemur upp að ekki er hægt að fullmanna allar stöður innan framkvæmdastjórnar er framkvæmdastjórn skylt að auglýsa þær stöður sem eru lausar og kjósa inn næsta fulltrúa á löglegum fundi framkvæmdastjórnar.


9.kafli – Sambandsstjórn

26. gr.

Aðildarfélög skulu skipa fulltrúa á fundi sambandsstjórnar samkvæmt sömu reglum og gilda um þingfulltrúa á aðalþing í 21. gr.

27. gr.

Sambandsstjórn skal funda svo oft sem þurfa þykir en þó ekki sjaldnar en einu sinni á starfsári, auk aðalþings. Framkvæmdastjórn boðar sambandsstjórnarfund skriflega með minnst eins mánaðar fyrirvara. Framkvæmdastjórn er skylt að boða sambandsstjórnarfund ef aðildarfélög sem saman skipa minnst ⅓ þeirra fulltrúa sem sæti eiga í sambandsstjórn óska þess. Fundur sambandsstjórnar er lögmætur ef löglega er til hans boðað og ⅓ boðaðra er skráður á fundinn.

28. gr.

Hlutverk sambandsstjórnar eru að:

 • Hafa eftirlit með og veita framkvæmdastjórn aðhald í störfum sínum.
 • Að veita samþykktir sem eru leiðbeinandi í störfum framkvæmdastjórnar en mega þó ekki ganga gegn lögum og stefnuskrá samþykktum á aðalþingi.
 • Vinna náið með SÍF þegar skipulögð eru verkefni á landsvísu eða annað sem þarf að framkvæma innan skólanna.


10. kafli – Framkvæmdastjórn

29. gr.

Framkvæmdastjórn sér um daglega starfsemi SÍF í samræmi við lög þess, stefnuskrá og samþykktir stjórnarfunda.

Í framkvæmdastjórn skulu kjörnir sjö núverandi/fyrrverandi framhaldsskólanemendur skv. 25. gr. en framkvæmdastjórn skal ávalt vera skipuð framhaldsskólanemendum að meirihluta.

Kosið í forseta, varaforseta, gjaldkera og alþjóðafulltrúa, og meðstjórn sem deilir niður hlutverkum á fyrsta framkvæmdarstjórnarfundi. Sá sem hlýtur meirihluta atkvæða þingfulltrúa er réttkjörinn í þá stöðu sem kosið er um.

Verkefni sem koma inn á borð framkvæmdastjórnar eru á ábyrgð allra stjórnarmeðlima. Í vinnureglum hverrar stjórnar skulu koma fram helstu verksvið stjórnarfulltrúa.

30. gr.

Framkvæmdastjórn SÍF situr aðalþing og sambandsstjórnarfundi með fullt málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðarétt.

31. gr.

Framkvæmdastjórn skal funda svo oft sem þurfa þykir. Fundur framkvæmdastjórnar er lögmætur þegar einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar mætir á fundinum. Að jafnaði skal foreti eða staðgengill þeirra boða fundi, en einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar má einnig boða fundi þykir honum þess þurfa.

32. gr.

Framkvæmdastjórn er heimilt að niðurgreiða stjórnarmönnum útlagðan kostnað vegna starfa fyrir sambandið. Slíkt skal útfært í vinnureglum hverrar stjórnar.

33. gr.

Framkvæmdastjórn hefur milli aðalþinga æðsta vald í öllum málefnum SÍF. Sambandsstjórn getur þó haft áhrif á áherslur framkvæmdastjórnar á sambandsstjórnarfundum.

34. gr.

Framkvæmdastjórn er heimilt að víkja fulltrúa úr framkvæmdastjórninni telji hún fulltrúann hafa brotið lög þessi, brotið vinnureglur viðkomandi stjórnar, eða unnið gegn hlutverkum, markmiðum, eða stefnuskrá sambandsins. Til þess þarf einfaldur meirihluti framkvæmdastjórnar að samþykkja brottvísunina á sannanlegan hátt. Brottvísunin skal vera skrifleg, útprentuð eða rafræn og meirihluti framkvæmdastjórnar skal veita samþykki fyrir henni á sannanlegan hátt.

Meirihluti sambandsstjórnar má einnig víkja fulltrúum úr framkvæmdastjórn, en eingöngu á löglegum sambandsstjórnarfundi.

35. gr.

Hætti stjórnarmenn í framkvæmdastjórn, hvort sem þeir segi af sér, er vikið úr framkvæmdastjórn eða annað, er framkvæmdastjórn skylt að auglýsa þær stöður sem eru lausar og kjósa inn næsta fulltrúa á löglegum fundi framkvæmdastjórnar. Sambandsstjórn skal gert viðvart um stöðu mála út ferlið.

Nýr stjórnarmeðlimur fær viku frest til að koma með breytingartillögur á vinnureglunum og skal undirrita þær á næsta löglega fundi framkvæmdastjórnar eftir að kosið hefur verið um breytingartillögur á þeim. Séu breytingartillögur samþykktar skulu allir stjórnarmenn einnig skrifa undir nýjar vinnureglur.

36. gr.

Fráfarandi stjórn skal leggja til vinnureglur stjórnar sem kynntar eru á fyrsta löglega framkvæmdastjórnarfundi nýrrar stjórnar. Nýkjörinni framkvæmdastjórn er heimilt að gera breytingar á þessum drögum, og skal samþykkja vinnureglur eigi síðar en mánuði eftir aðalþing.

Vinnureglur framkvæmdastjórnar skulu lagðar fyrir til staðfestingar á fyrsta sambandsstjórnarfundi hvers kjörtímabils. Fulltrúum á sambandsstjórnarfundi er heimilt að koma með breytingartillögur á fundinum.

Vinnureglur teljast gildar frá þeim tíma sem þær eru samþykktar af framkvæmdastjórn.

37. gr.

Forseti og varaforeti framkvæmdastjórnar skulu ekki gegna trúnaðarstörfum innan pólitískra samtaka utan SÍF, aðildarfélaga þess, regnhlífasamtaka þess, og þar sem þeir sitja sem fulltrúar SÍF.


11. kafli – Hagsmunafulltrúi

38. gr.

Aðildarfélög skulu tilnefna hagsmunafulltrúa þegar kosið er í stjórn nemendafélagsins. Hvatt er til þess að hann sé lýðræðislega kjörinn.

Meðal hlutverka hagsmunafulltrúa eru að:

 • Vera tengiliður framkvæmdastjórnar SÍF við sinn skóla, bæði nemendur og skólastjórnendur.
 • Kynna SÍF fyrir samnemendum sínum, þegar kostur gefst, svo sem á nýnemakynningum.
 • Miðla upplýsingum frá aðalþingi og sambandsstjórnarfundum til samnemenda og skólastjórnenda eftir því sem við á.

Hagsmunafulltrúi á fast sæti í sambandsstjórn SÍF. Hann er sjálfkjörinn á aðalþing og sambandsstjórnarfundi sambandsins og skal í forföllum útnefna staðgengil sinn.

39. gr.

Hagsmunafulltrúi skal kynna sér vel starfsemi SÍF og taka virkan þátt í starfi þess eins og kostur er enda sé hlutverk hans að vera tengiliður sambandsins við nemendur síns skóla.


12. kafli – Eftirlitsnefnd

40. gr.

Í eftirlitsnefnd skulu vera þrír sem kjörnir eru á aðalþingi ár hvert. Eftirlitsnefnd starfar þar til næsta eftirlitsnefnd tekur við. Allir fulltrúar aðildarfélaga á aðalþingi og fyrrverandi stjórnarmeðlimir SÍF mega bjóða sig fram í eftirlitsnefnd. Aðeins má vera einn fulltrúi frá hverju aðildarfélagi eða hverri fyrrverandi stjórn. Forðast skal að eftirlitsnefnd verði einkynja.

Hlutverk eftirlitsnefndar skal vera eftirfarandi:

 • Veita framkvæmdastjórn sambandsins aðhald.
 • Vera ávallt upplýst um gang mála og stöðu verkefna.
 • Þjóna sem tengiliðir milli sambandsstjórnar og framkvæmdastjórnar í ágreiningsmálum.
 • Skila skýrslu um störf framkvæmdastjórnar og stöðu SÍF á aðalþingi.
 • Vera félagslegir endurskoðendur ársreiknings SÍF

41. gr.

Eftirlitsnefnd skal funda með hverjum og einum stjórnarmanni símleiðis, á fjarfundi eða í persónu að minnsta kosti einu sinni á tveggja mánaða fresti og koma með sitt álit skriflega til framkvæmdastjórnar á hvernig framkvæmdastjórn getur bætt sig.

42. gr.

Að minnsta kosti einu sinni á hausti og einu sinni á vori skal haldinn stjórnarfundur þar sem eftirlitsnefnd er viðstödd með fullt málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt.


13. kafli – Fjármál

43. gr.

Reikningsár sambandsins skal vera frá 1. janúar- 1. janúar ár hvert. Framkvæmdastjóri sambandsins heldur bókhald yfir tekjur þess og gjöld.  Ársreikningur sambandsins skal í lok hvers reikningsár  lagður fyrir framkvæmdastjórn og endurskoðaðir af eftirlitsnefnd sambandsins. Reikningarnir skulu síðan lagðir fyrir næsta aðalþing til fullnaðarafgreiðslu.

44. gr.

Framkvæmdastjórn ein hefur heimild til að skuldbinda sambandið fjárhagslega og þarf þá samþykki meirihlutar stjórnarmeðlima.

45. gr.

Framkvæmdastjóri eða gjaldkeri hafa umboð fyrir hönd félagsins til að óska eftir bankaþjónustu. Í því umboði felst; stofnun og gerð samnings um netbanka, peningaúttektir, stofnun bankareikninga og greiðsluþjónustu.

46. gr.

Verði starfsemi sambandsins lögð niður, skulu fjármunir þess endurgreiddir til Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Aðrar eignir sambandsins skulu seldar svo fljótt sem auðið er og ágóðinn afhentur Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL).


14. kafli – Lagabreytingar

47. gr.

Lögum sambandsins má aðeins breyta á reglulegum aðalþingum. Frestur til lagabreytinga rennur út fjórum vikum fyrir aðalþing.

Þremur vikum fyrir aðalþing ber  framkvæmdastjórn að senda aðildarfélögum sínum þær lagabreytingartillögur sem henni hafa borist og þær lagabreytingartilllögur sem framkvæmdastjórn mun leggja til sjálf. Frestur til að senda inn athugasemdir við þeim lagabreytingartillögum rennur út tveimur vikum fyrir aðalþing. Framkvæmdastjórn skal senda aðildarfélögum sínum endanlegar lagabreytingartillögur og þær breytingartillögur sem henni hafa borist við þeim, viku fyrir þing.

Framkvæmdastjórn kynnir lagabreytingartillögurnar á aðalþingi SÍF. Lög sambandsins skulu vera endurskoðuð árlega

15. kafli – Stefnuskjöl SÍF

48. gr.

Stefnuskjölum sambandsins má aðeins breyta á löglegum fundum sambandsstjórnar. Frestur til að leggja fram breytingartillögur rennur út 5 vikum fyrir sambandsstjórnarfund.

Þremur vikum fyrir löglegan fund sambandsstjórnar ber framkvæmdastjórn að senda aðildarfélögum SÍF þær breytingartillögur sem henni hafa borist og þær breytingartillögur sem framkvæmdastjórn mun leggja til sjálf. Frestur til að senda inn breytingartillögur á breytingartillögum rennur út 2 vikum fyrir löglegan fund sambandsstjórnar.

Einni viku fyrir löglegan fund sambandsstjórnar skal framkvæmdastjórn senda aðildarfélögum SÍF endanlegar breytingartillögur ásamt þeim breytingartillögum á breytingartillögum sem henni hafa borist.


16. kafli – Reglugerðir

49. gr.

Framkvæmdastjórn hefur heimild til að leiðrétta stafsetningar-, málfars-, tilvísunar- og innsláttarvillur í lögum þessum án þess að bera þær breytingar upp fyrir þing enda breytist ekki merking viðkomandi greina.

50. gr.

Ný samþykkt lög og allir viðaukar við þau skulu birt á heimasíðu sambandsins innan við viku frá lokum aðalþings.

Vinnureglur stjórnar og allir viðaukar við þær skulu birtar á vefsíðu sambandsins innan við viku frá þeim fundi sem þær eru samþykktar.

Lög þessi öðlast gildi 19. september 2021.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search